sobota, 27 maja

Metody i formy pracy

  1. Metoda Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz ma na celu rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Metoda opiera się na zespołowej formie zajęć, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym i emocjonalnym.
  2. Metoda nauki globalnego czytania i pisania G. Domana opiera się o zainteresowanie dzieci nauką czytania i pisania od najmłodszych lat. Poprzez „zabawę w czytanie” doskonali się i rozwija percepcja wzrokowa. Rozwija się system pojęć, podnosi się poziom wiedzy i inteligencja. W koncepcji Domana nauka pełni ważną rolę w stymulacji rozwoju dziecka, nie jest nudą, lecz przyjemnością i radością dla dzieci i rodziców.

Oprócz wyżej wymienionych metod zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu są realizowane w oparciu o najnowszą Podstawę Programową z wykorzystaniem metod:

  • Metody Ruchu Rozwijającego w. Sherborne
  • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
  • Zestaw zabaw ruchowych wg K. Wlaźnik
  • Zabawy ruchowe metodą Kniessów
  • Zabawy logarytmiczne wg G. Demel