czwartek, 30 marca

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia teatralne rozwijają wyobraźnię dziecka, fantazję, wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Dziecko poznaje i wykorzystuje własne możliwości artystyczne. Wzbogaca swój język, ćwiczy dykcję i właściwą intonację. Warsztaty rozwijają zainteresowania literackie, rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, wykształcają poczucie własnej wartości, zaspokojenie potrzeby uznania. Dziecko staje się odbiorcą i odtwórcą sztuki teatralnej.
Celem wychowania malarsko-plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania. Wychowanie plastyczne pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości. Kształci aktywność myślową, pobudza wyobraźnię i wyzwala inicjatywę twórczą. Kształtuje osobowość oraz wzbogaca przeżycia, rozszerza horyzonty myślowe i rozbudza potrzebę obcowania z dziełami sztuki. Daje zadowolenie i radość płynącą z wiary we własne siły, możliwości twórcze oraz uczy współistnienia w zespole ludzkim.
Zajęcia są indywidualne, dostosowane do tempa pracy i możliwości artykulacyjnych każdego dziecka. Wczesna terapia logopedyczna pozwala dziecku na szybką korektę wad wymowy. Przekłada się to na późniejszą, prawidłową naukę pisania i czytania bez błędów fonetycznych, lepszą samoocenę dziecka, gdyż około 6-go roku życia słyszy swoje wady wymowy (wie, że źle mówi fonetycznie). Długotrwałe wady wymowy mogą powodować u dziecka problemy z czytaniem i pisaniem w okresie wczesnoszkolnym, asymilacją się w grupie rówieśniczej oraz trudną korektę tych wad.
Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenno-ruchową i koordynację, pomagają pozbyć się nadmiaru emocji a także budują wspólnotę i odpowiedzialność za swojego partnera czy grupę. Podczas spotkań, dzieci poprzez zabawę przy muzyce, uczą się płynności ruchów, doskonalą własne poczucie rytmu, poznają różne układy taneczne.
Głównym celem nauki języka angielskiego jest zapoznanie się dziecka z obcymi słowami oraz zrozumienie ich, a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej. Nauka odbywa się w sposób naturalny, poprzez zabawę opartą na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. Na zajęciach dzieci biorą udział w zabawach, słuchają kaset, uczą się piosenek, rymowanek i wierszyków. Każda lekcja to nowa porcja słówek i zwrotów.
Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły.
Dzieci bawią się i uczestniczą w grach i ćwiczeniach rozwijających koordynację ruchową, zwinność, zręczność, ogólną sprawność fizyczną oraz kształtują prawidłową postawę ciała. Taniec kształtuje estetykę ruchu i wzmacnia koordynację ruchową. Dzieci ucząc się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu.
W wieku przedszkolnym wschodnie sztuki walki to głównie gimnastyka ukierunkowana na ogólną sprawność z naciskiem na ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynację ruchową oraz wszechstronność. Karate uczy nie tylko umiejętności ruchowych, ale też wychowuje i kształtuje charakter , siłę i wytrzymałość
Balet przynosi dzieciom wiele korzyści. Pozytywnie wpływa na równowagę, sylwetkę i postawę dzieci, wspomagając terapię płaskostopia czy wad postawy. Dzięki baletowi możliwa jest poprawa koordynacji ruchowej i wzmocnienie śródstopia. Poza tym, zajęcia baletowe dla dzieci są świetnym sposobem na rozwinięcie zręczności, płynności ruchów i wdzięku. Jak każda forma aktywności fizycznej, balet prowadzi do lepszej koncentracji i samodyscypliny oraz pobudza inwencję twórczą. Ruchliwemu dziecku ułatwia rozładowanie nadmiaru energii, a wstydliwemu – pokonanie własnej nieśmiałości. Taniec ten uczy wrażliwości estetycznej i muzycznej.
Szachy to gra, przy której dzieci się integrują, rywalizują i bawią. Szachy wpływają nie tylko na rozwój intelektu dziecka, ale też osobowości, jest to gra, która ma w sobie mnóstwo zalet. Szachy to dyscyplina łącząca elementy sportu, nauki i sztuki – stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji. Rozwijając wyobraźnię, pamięć, zdolność abstrakcyjnego, logicznego myślenia kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy, jak i w życiu.Szachy są sportem umysłowym ze wszystkimi elementami sportowej rywalizacji wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze.
Dzieci czerpią ogromną radość z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Znacznie szybciej zdobywają wiedzę na temat otaczającego świata, zjawisk przyrody poprzez własną aktywność i zabawę. Wykonywanie eksperymentów to świetna zabawa zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci, a także wpływa na ich wszechstronny rozwój, poprzez pracę w grupie dzieci uczą się współpracy, nabywają umiejętności społecznych, poszerza się ich zakres koncentracji uwagi, a także poziom wiedzy i doświadczeń. Dzieci uczą się precyzji podczas wykonywania pewnych czynności, np. przelewanie,odmierzanie rozwija się koordynacja wzrokowo – ruchowa, podczas opisywania zaobserwowanych zjawisk doskonalą się u dzieci kompetencje językowe. Zajęcia te, to świetna zabawa - wpływa na wszechstronny rozwój dziecka, które szczególnie w wieku przedszkolnym poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania.
Zajęcia sportowe dla dzieci . Obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków, ćwiczeń kształtujących orientację oraz ćwiczenia z zakresu korekcji i profilaktyki wad postawy. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych. Zajęcia zapewniają harmonijny rozwój fizyczny organizmu dziecka a przy tym są prowadzone w formie zabaw, co zapewnia doskonałą rozrywkę, dużo śmiechu i przyjemności czerpanej ze współpracy w grupie.